News and press releases

Sep
7
2016

Kommuniké från Sectras årsstämma 2016 och tidplan för inlösenprogram med överföring av 4,50 kr till aktieägarna

Financial Information

Linköping den 7 september 2016 - Aktieägarna i Sectra AB (STO: SECTB) höll den 6 september 2016 årsstämma i Linköping. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att överföra 4,50 kronor per aktie till aktieägarna genom ett inlösenprogram. Beslutet innebär att cirka 169,6 Mkr överförs till aktieägarna.

Inlösenförfarandet sker automatiskt, det vill säga ingen åtgärd krävs från aktieägaren. Det kommer dock att vara möjligt att handla med inlösenaktier av serie B (ISIN SECT IL B: SE0004296663) på Nasdaq Stockholm.

Tidplan för inlösenförfarandet 2016:

 •  3 okt: Sista dag för handel med Sectra-aktien före split, inklusive inlösenaktier.
 •  4 okt: Första dag för handel med Sectra-aktien efter split, exklusive inlösenaktier.
 •  5 okt: Avstämningsdag för aktiesplit. Aktien delas upp i en inlösenaktie och en ordinarie aktie.
 •  6-17 okt: Handel i inlösenaktier.
 •  19 okt: Avstämningsdag för indragning av inlösenaktierna.
 •  24 okt: Preliminär dag för utbetalning från Euroclear Sweden av inlösenlikvid.

Ytterligare information om hur inlösenförfarandet går till finns tillgänglig på Sectras hemsida www.sectra.com/inlosen. Där finns även uppgifter om ISIN-koder för ordinarie aktier före och efter split. 

Ytterligare stämmobeslut

Vid stämman fattades även följande beslut:

 •  Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar samt beviljade styrelseleda­möterna och vd ansvarsfrihet. Beslutades i enlighet med styrelsens föreslag att vinstmedlen ska balanseras i ny räkning.
 •  Till styrelseledamöter omvaldes Erika Söderberg Johnson, Jan-Olof Brüer, Torbjörn Kronander, Anders Persson, Christer Nilsson, Carl-Erik Ridderstråle och Jakob Svärdström. Till styrelseordförande omvaldes Carl-Erik Ridderstråle.
 •  Att arvode ska utgå med 185 000 kronor till extern styrelseledamot och med 370 000 kronor till styrelsens ordförande. För revisionsutskottsarbetet ska arvode utgå med
  40 000 kronor till styrelsens externa ledamöter och med 80 000 kronor till revisions­utskottets ordförande. Inget separat arvode utgår för ersättningsutskottsarbete.
 •  Till revisor omvaldes Grant Thornton Sweden AB där Mia Rutenius blir ny huvudansvarig revisor.
 •  Att tillsätta en valberedning bestående av fyra ledamöter, varav en ledamot ska vara styrelsens ordförande och tre ledamöter ska representera bolagets till röstetalet största aktieägare. Valberedningen utses med utgångspunkt från känt aktieägande i bolaget per den 31 oktober 2016.
 •  Att anta oförändrade principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.
 •  Styrelsen bemyndigades att besluta om nyemission av högst 3 700 000 B-aktier mot vederlag i form av kontant betalning, kvittning eller apportegendom och att vid kvittning och apportegendom kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.
 •  Styrelsen bemyndigades att besluta om förvärv respektive överlåtelse av egna aktier. Vid avyttring av egna aktier ska aktieägarna äga företrädesrätt till förvärv av aktierna i enlighet med bolagsordningens bestämmelser om företrädesrätt vid nyemission, dock att styrelsen ska kunna avvika från företrädesrätten då aktierna ska betalas genom kvittning eller tillskjutande av apportegendom eller om syftet med försäljningen är att säkra kostnader som uppstår med anledning av bolagets incitamentsprogram. Bemyndigandet är begränsat till att bolagets innehav av egna aktier inte vid något tillfälle får överskrida 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
 •  Att emittera konvertibler till ett sammanlagt nominellt belopp om högst 35 000 000 kr. Konvertiblerna ska kunna tecknas av koncernens medarbetare.
 •  Att emittera konvertibler till ett sammanlagt nominellt belopp om högst 3 500 000 kr. Konvertiblerna ska kunna tecknas av externa styrelseledamöter.

Besluten fattades i enlighet med förslagen till årsstämman som finns tillgängliga på Sectras hemsida www.sectra.com/arsstamma2016.

Denna information är sådan information som Sectra AB (publ) är skyldigt att offentliggöra. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, till media för offentliggörande den 7 september 2016, kl 08:10. 

Press Contact

E-mail: info/d/press/a/sectra/d/com

Helena Pettersson

Chief Investor & Press Relations Officer
Direct: +46 13 23 52 04
Mobile: +46 706 27 52 04

Sectra AB

Teknikringen 20
SE-583 30 Linköping
Sweden
Phone: +46 13 23 52 00
Fax: + 46 13 21 21 85

Press

Press releases by year

Subscribe

Press contact

E-mail: info/d/press/a/sectra/d/com

Helena Pettersson
Chief Investor and Press Relations Officer
Direct: +46 13 23 52 04
Mobile: +46 706 27 52 04

Sectra AB
Teknikringen 20
SE-583 30 Linköping
Sweden
Phone: +46 13 23 52 00
Fax: + 46 13 21 21 85